Ikony kategorii (podkategorii)

Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można nadać dowolną ikonę.

Przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator startowy proponuje użytkownikowi utworzenie domyślnych kategorii i podkategorii. Domyślnym kategoriom nadawane są domyślne ikony.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby te domyślne ikony zmienić.

Ikony kategorii wydatków i przychodów mogą mieć nadaną dowolną ikonę.
Ikony ułatwiają identyfikację oraz zwiększają przejrzystość.

Ikony kategorii

Kategorie i podkategorie mogą mieć również nadany indywidualny kolor.