Czym są okresy rozliczeniowe?

Okres rozliczeniowy w programie FD2, jest dowolnie ustalonym przedziałem czasowym, według którego jest planowana  i po upływie którego jest rozliczana praca każdego pracownika. Wszelakie analizy i zestawienia są pogrupowane według ustalonych okresów, których ilość może być dowolna.

Dostępne okresy rozliczeniowe:

  • miesięczny
  • dwumiesięczny
  • tygodniowy
  • kwartalny
  • roczny
  • dowolna liczba dni

Podczas pierwszego uruchomienia programu, w oknie kreatora, wybieramy podstawowy okres, w kontekście którego będą wyświetlane informacje.

Charakterystyczną cechą każdego okresu jest data jego rozpoczęcia oraz przesunięcie czasowe, którego najmniejszą jednostką jest 1 dzień.

Korektę ustawień okresów rozliczeniowych można wprowadzać korzystając z okna Opcje->Ustawienia->Okresy rozliczeniowe.
Należy pamiętać, że wszystkie zdefiniowane okresy są bezpośrednio związane z grupą osób. Innymi słowy, wszystkie osoby, które są w tej samej grupie, będą miały takie same okresy rozliczeniowe. Zmian można dokonywać w dowolnym momencie pracy programu.

Każdy okres musi rozpoczynać się w innym dniu. Niemożliwa jest sytuacja, aby jakieś okresy miały tę samą datę rozpoczęcia.
Ograniczenie takie wynika z tego, że każda płatność (wydatek/przychód) w momencie dodania trafia do jakiegoś okresu rozliczeniowego. Niemożliwe jest dodanie płatności do więcej niż jednego okresu rozliczeniowego - program nie obsługuje takiej sytuacji.
Również w rzeczywistości rzadko kiedy zdarza się aby operować na dwóch różnych okresach rozliczeniowych. Najczęściej wydatki i przychody zamykamy w jednym (miesięcznym) okresie rozliczeniowym.

Załóżmy, że mamy trzy okresy rozliczeniowe (zgodnie z powyższym zrzutem ekranu):

  • Tygodniowy, z datą rozpoczęcia 2015-01-01,
  • Miesięczny, z datą rozpoczęcia 2015-09-01 i z przesunięciem -1 dzień,
  • Dowolna liczba dni (20), z datą rozpoczęcia 2015-09-01 i z przesunięciem 3 dni.

Na kolejnym zrzucie ekranu widać wydatki podzielone na powyższe okresy rozliczeniowe.

W dolnej części okna wyróżnione zostały zakładki dzielące wydatki.
Patrząc na wyróżnione zakładki od prawej strony, najpierw wyświetlane są nazwy tygodni (w formacie Numer tygodnia Rok) ponieważ pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres tygodniowy.
Nie jest to spowodowane tym, że okres ten został dodany jako pierwszy, kolejność dodawania okresów nie ma znaczenia, istotna jest data rozpoczęcia.
Mając tak ustawione okresy rozliczeniowe, płatności dodane przed 2015-08-31 będą trafiały do tygodniowych okresów rozliczeniowych.
Płatności dodawane od dnia 2015-08-31, będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych (format Miesiąc Rok).
Dlaczego nie od początku września 2015 (dlaczego nie od dnia 2015-09-01 - jest to data rozpoczęcia), ponieważ miesięczny okres rozliczeniowy ma ustawione przesunięcie -1 dzień.
Mając ustawione przesunięcie równe -1 dzień, okres rozliczeniowy wrzesień 2015 obejmuje daty od 2015-08-31 do 2015-09-29 włącznie.
Gdyby przesunięcie ustawione było na 0 to okres rozliczeniowy wrzesień 2015 obejmowałby daty od 2015-09-01 do 2015-09-30 włącznie.

Chcę przeanalizować dane podzielone na kwartały, co zrobić?

Aby przeanalizować dane (wydatki/przychody) podzielone np. na kwartały, można zmienić aktualny okres rozliczeniowy np. z miesięcznego na kwartalny.
Po analizach można wrócić do ustawień początkowych.
Można też obyć się bez zmiany okresu rozliczeniowego i skorzystać z opcji podziału/stronicowania wyświetlanych wydatków/przychodów (opcja zalecana).
Mając wydatki podzielone na kwartały można wybrany kwartał przesłać do analizy.