Użytkownicy i osoby, jakie są różnice

Użytkownicy i osoby zostały rozdzielone celowo.

Użytkownik to osoba, która może logować się do programu. Lista użytkowników widnieje w formularzu logowania.
Osoby widoczne są we wszystkich oknach, gdzie wyświetlana jest lista z kolekcją osób, np. w oknie dodawania wydatku/przychodu.

Użytkownik może dodawać innych użytkowników i inne osoby, osoba nie ma do tego uprawnień.

Na poniższym zrzucie dwie osoby są jednocześnie użytkownikami.

Użytkownicy widoczni są w oknie logowania.

Użytkownicy i osoby wyświetlane są we wszystkich oknach, gdzie widoczna jest kolekcja osób, np. w oknie dodawania nowego wydatku.

Ustawienie czy osoba jest użytkownikiem czy nie odbywa się w oknie dodawania/edycji osoby.