Czym są zlecenia stałe?

Zlecenia stałe są płatnościami cyklicznymi realizowanymi w regularnych odstępach czasowych, które definiuje użytkownik. Kwota zlecenia z reguły jest stała.
Zlecenia stałe odwzorowują np. comiesięczne przychody, comiesięczne opłaty abonamentowe, opłaty za energię elektryczną wykonywane np. co dwa miesiące itp.

Zlecenia stałe w programie zostały podzielone na 3 grupy:

  • zlecenia stałe wydatków - regularne wydatki,
  • zlecenia stałe przychodów - regularne przychody,
  • zlecenia stałe przelewów - regularne przelewy między źródłami finansowania (oszczędnościami i długami).

Dzięki systemowi powiadomień użytkownik jest na bieżąco informowany o nadchodzącym zleceniu, które może być automatycznie wykonane bądź pominięte w zależności od wyboru.

Zlecenia stałe są również używane w innych modułach, np. Terminarz, Dostępne środki...

Zlecenia stałe wydatków

Na głównej liście znajdują się wszystkie zdefiniowane zlecenia. Każde z nich można wyłączyć (dezaktywować) na nieokreślony czas. Służą do tego przyciski Włącz/Wyłącz.

W przypadku gdy kwota nie została określona, należy ją podać za każdym kolejnym wykonaniem zlecenia (w tabeli Kwota pojawia się napis zmienna). Ten sposób pracy stosuje się dla nieregularnych kwot.

Ilość dni do wykonania - określa liczbę dni od dnia dzisiejszego, po którym pojawi się powiadomienie o nadchodzącym zleceniu (inaczej za ile dni zostanie wykonane)

Ilość wykonań - określa ile razy od początku definicji zlecenia, zostało ono już wykonane

W menu kontekstowym, dostępnym pod prawym klawiszem (lub na górnej wstążce) odnaleźć można opcję przeglądania pełnej historii pojedynczego zaznaczonego zlecenia - Historia zlecenia stałego.

Całościowa historia wszystkich zleceń znajduje się na głównej wstążce - przycisk rozwijany Historia.

Za pomocą przycisku Wykonaj - możliwe jest natychmiastowe wymuszenie wykonania zlecenia - pojawi się odpowiednie okno z dodawaniem wydatku.

Przykład: Historia zlecenia o nazwie Aerobik zawiera datę wykonania (datę poniesionego faktycznego wydatku) oraz konkretną kwotę.

W oknie Dodawanie nowego zlecenia wydatków znajdują się 2 zakładki.

  • Informacje podstawowe

Głowna zakładka, w której podajemy wszystkie wymagane dane. Jeżeli nie podamy kwoty (przełącznik: Kwota nie jest stała), za każdym razem, gdy nastąpi wykonanie zlecenia, będziemy zmuszeni do podana kwoty. W innym wypadku kwota ustawi się automatycznie.

Z punktu widzenia uruchamiania zleceń, najważniejsze są 2 pola: Data rozpoczęcia (dzień, w którym zlecenie wykona się po raz pierwszy) oraz Częstotliwość (stały okres ponawiania zlecenia).

Częstotliwość wykonania zlecenia wybiera się z poniższej listy (domyślnie co miesiąc).

  • Informacje dodatkowe

Zlecenia stałe przychodów

Działają analogicznie jak zlecenia stałe wydatków. Dotyczą odpowiednio uzyskiwanych przychodów.

 

Zlecenia stałe przelewów - cykliczne przelewy pomiędzy źródłami finansowania (oszczędnościami i długami)

Znajdują się na głównej zakładce Oszczędności -> Zlecenia stałe przelewów.

Główna różnica w stosunku do wcześniej opisywanych zleceń, to wymagane podanie dwóch oszczędności:

  • oszczędność, z której przelewamy (z niej będą wyciągnięte środki) - Przelew z
  • oszczędność docelowa, na którą zostaną przelane środki - Przelew na

Pozostałe funkcjonalności są analogiczne do zleceń wydatków/przychodów.