Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.finansedomowe2.pl

2. Administratorem danych osobowych jest WOJCIECH WOJDYŁO (dalej Administrator) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Wojdyło Usługi Programistyczne z siedzibą w: 35-216 Rzeszów, ul. Sienkiewicza 6/4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7952212173, REGON 365105064.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym: email, imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, nip) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu sprzedaży oprogramowania, późniejszej weryfikacji ważności licencji i świadczenia pomocy technicznej.

5. Żadne dane identyfikacyjne nie zostaną sprzedane ani nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Żadne dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jak również żadne dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. w formie profilowania).

6. Do danych podanych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
UWAGA. Dane osobowe Użytkownika ulegają usunięciu jeżeli wystąpi on z prośbą o ich usunięcie kontaktując się z Administratorem np. za pomocą poczty elektronicznej. Po usunięciu Danych osobowych Użytkownik traci ważność licencji.

7. Na stronie internetowej www.finansedomowe2.pl udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

8. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Administrator nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy TPAY.COM, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.

9. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a moim serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

10. Strona internetowa www.finansedomowe2.pl wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka) zgodnie z Polityką prywatności plików "cookie". Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych Użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji - moje dane można znaleźć w zakładce KONTAKT.