Przejście z wersji 1.0 na 2.0

Program Finanse domowe w wersji 2.0 wyposażony jest w rozbudowany importer danych.
Dzięki niemu bardzo łatwo można zaimportować dane z wersji 1.0 do wersji 2.0. W drugą stronę (z 2.0 do 1.0) nie da się tego zrobić.

Aby uruchomić importer danych należy przejść na zakładkę Narzędzia, na zakładce tej należy kliknąć w przycisk Import danych do programu.

Import danych z FD1 do FD2 składa się z wielu kroków zebranych w kreatorze importu.

Proces importu danych wygląda następująco.

Krok 1: Ścieżka do bazy danych, do pliku z danymi, programu Finanse domowe 1

Ścieżka do bazy danych, do pliku z danymi, programu Finanse domowe 1

Krok 2: Odczyt danych ze wskazanego pliku

Odczyt danych ze wskazanego pliku

W kroku tym odczytywane są dane z programu Finanse domowe 1. Gdy odczyt danych w jednym (lub więcej) kroku nie powiedzie się, użytkownik jest o tym informowany a dalszy import jest niemożliwy.

Błąd podczas odczytu danych

Krok 3: Wybór użytkowników do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista użytkowników odczytana ze wskazanego pliku. Są to osoby, które używają program Finanse domowe 1.
Jeżeli pole wyboru w kolumnie "Importuj", znajdujące się przy każdej osobie, jest zaznaczone - osoba ta zostanie zaimportowana do programu Finanse domowe 2.

Wybór użytkowników do importu

Jeżeli w programie Finanse domowe 2 są już zdefiniowani użytkownicy wówczas istnieje możliwość zamiany osób.

Zamiana osób

Na powyższym przykładzie osoba używająca program w wersji 1.0 została zastąpiona na użytkownika, który jest już zdefiniowany w programie w wersji 2.0.
Aby móc zastąpić użytkownika najpierw należy odznaczyć wybór w kolumnie "Importuj".
Gdy import jest odznaczony, w kolumnie "Zastąp" pojawia się lista dostępnych użytkowników, którymi możemy zastępować inne osoby.
Po dokonaniu zamiany, użytkownik którym zastąpiono będzie powiązany ze wszystkimi operacjami (wydatkami, przychodami) które wykonała osoba którą zastępuje.

Krok 4: Wybór oszczędności do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista oszczędności odczytana ze wskazanego pliku, lista oszczędności z programu Finanse domowe 1.

Wybór oszczędności do importu

Powyższa lista zawiera dwie oszczędności.
Zgodnie z ustawieniami w kolumnie "Importuj", pierwsza oszczędność jest zastępowana, druga jest importowana.
Oszczędność o nazwie "Portfel" (pierwsza na liście) jest zastępowana przez oszczędność o nazwie "Gotówka".
Oszczędność o nazwie "Gotówka" jest już dodana do bazy danych programu w wersji 2.0

Program Finanse domowe 1.0 obsługiwał tylko jeden rodzaj waluty. Wersja 2.0 obsługuje wiele walut, zatem importując oszczędności z 1.0 do 2.0 należy jeszcze określić walutę danej oszczędności.

W wersji 1.0 nie było podziału na typy oszczędności np. gotówka czy konto bankowe. Program importujący dane z wersji 1.0 do 2.0 wszystkie importowane oszczędności domyślnie traktuje jako gotówkę. Bez obaw, wersja 2.0 wyposażona jest w mechanizm konwertujący oszczędności z jednego typu na drugi.

Zachęcam również do przeczytania wpisu na forum: Brak oszczędności podczas importu z FD1

Krok 5: Wybór długów do importu

Wybór długów do importu

W wersji 2.0 programu Finanse domowe oszczędności i długi są odseparowane od siebie. Zatem długi importowane są oddzielnie.

Krok 6: Wybór kategorii wydatków do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista kategorii wydatków odczytana ze wskazanego pliku, lista kategorii wydatków z programu Finanse domowe 1.

Wybór kategorii wydatków do importu

Jeżeli pole wyboru w kolumnie "Importuj", znajdujące się przy każdej kategorii, jest zaznaczone - kategoria ta zostanie zaimportowana do programu Finanse domowe 2.

Jeżeli przed importem danych istnieją już kategorie w programie FD2, wówczas program dopasuje istniejące kategorie do importowanych i sam zaproponuje zamianę.

Wybór kategorii wydatków do importu

Kategorie można dowolnie zamieniać.
Po wykluczeniu kategorii z importu, w kolumnie "Zastąp" dostępna jest lista kategorii do zamiany. Lista ta zawiera kategorie (i podkategorie), które są już w programie FD2 jak również kategorie odczytane ze wskazanego pliku, odczytane z programu FD1, które są wybrane do importu.

Wybór kategorii wydatków do importu

Jeżeli kategoria ma być wykluczona z importu, należy odznaczyć pole wyboru w kolumnie "Importuj" i kolumnę "Zastąp" pozostawić pustą.

Wybór kategorii wydatków do importu

Krok 7: Wybór kategorii przychodów do importu

Wybór kategorii przychodów do importu

Opis importu kategorii przychodów jest taki sam jak kategorii wydatków, zatem wszystkie niezbędne informacje wymagane do zaimportowania opisane są w kroku poprzednim.

Krok 8: Wybór wydatków do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista wydatków odczytana ze wskazanego pliku, lista wydatków z programu Finanse domowe 1.

Wybór wydatków do importu

Kolorem czerwonym zaznaczane są wiersze zawierające niekompletne dane.

Te same dane w programie Finanse domowe 1 wyglądają następująco:

Wybór wydatków do importu

Przyjrzyjmy się bliżej importowanym danym.

Wybór wydatków do importu

W kolumnie "Importuj" użytkownik może zdecydować, czy dany wydatek ma być importowany czy nie.
Kolumna "Na co" odpowiada kategorii wydatków. Import kategorii został opisany w punkcie (kroku) 6.
Kategorię można zamienić w obrębie wszystkich danych, zastępując jedną kategorię drugą, jak również w obrębie pojedynczej operacji.
W kolumnie "Czym zapłacono" wyświetlane są informacje o oszczędności powiązanej z wydatkiem. Import oszczędności opisany jest w punkcie (kroku) 4.
Oszczędność można zamienić w obrębie wszystkich danych, zastępując jedną oszczędność drugą, jak również w obrębie pojedynczej operacji.
W kolumnie "Kto" wyświetlane są informacje o osobie, która dodała wydatek do programu. Import osób został opisany w punkcie (kroku) 3.
Osoby tak jak kategorie i oszczędności można dowolnie zastępować.

Analizując zatem dane ustawione od trzeciego kroku kreatora (od importu osób), w tabeli przedstawiającej wydatki otrzymujemy:

  • w kolumnie "Kto" użytkownik z FD1 zastąpiony jest użytkownikiem z FD2;
  • w kolumnie "Czym zapłacono" oszczędność o nazwie "Portfel" została zastąpiona oszczędnością "Gotówka";
  • w kolumnie "Na co" kategorie zostały zamienione, wydatki z kategorią "Kino" są niekompletne ponieważ kategoria "Kino" została pominięta w imporcie.

Wszystkie tabele przedstawiające dane do importu, wyposażone są w kilka funkcjonalności ułatwiających import.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, na kolumnie "Importuj", pojawia się menu kontekstowe z następującymi opcjami:

  • Pomiń wszystkie błędne - wszystkie rekordy podświetlone na czerwono (zawierające niekompletne dane) zostaną wykluczone z importu;
  • Pomiń wszystkie - wszystkie rekordy w aktualnie wyświetlanej tabeli zostaną odznaczone, wykluczone z importu;
  • Wybierz wszystkie - wszystkie rekordy w aktualnie wyświetlanej tabeli zostaną wybrane do importu;

Wybór wydatków do importu

Menu widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na kolumnie "Na co".

Wybór wydatków do importu

Menu widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na kolumnie "Czym zapłacono".

Wybór wydatków do importu

Menu widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na kolumnie "Kto".

Wybór wydatków do importu

Krok 9: Wybór przychodów do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista przychodów odczytana ze wskazanego pliku, lista przychodów z programu Finanse domowe 1.

Wybór przychodów do importu

Import przychodów przebiega tak samo jak opisany powyżej import wydatków.

Krok 10: Wybór zleceń stałych wydatków do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista zleceń stałych wydatków odczytana ze wskazanego pliku, lista zleceń stałych wydatków z programu Finanse domowe 1.

Wybór zleceń stałych wydatków do importu

Krok 11: Wybór zleceń stałych przychodów do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista zleceń stałych przychodów odczytana ze wskazanego pliku, lista zleceń stałych przychodów z programu Finanse domowe 1.

Wybór zleceń stałych przychodów do importu

Krok 12: Wybór planowanych wydatków do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista planowanych wydatków odczytana ze wskazanego pliku, lista planowanych wydatków z programu Finanse domowe 1.

Wybór planowanych wydatków do importu

Krok 13: Wybór planowanych przychodów do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista planowanych przychodów odczytana ze wskazanego pliku, lista planowanych przychodów z programu Finanse domowe 1.

Wybór planowanych przychodów do importu

Krok 14: Wybór lokat do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista lokat odczytana ze wskazanego pliku, lista lokat z programu Finanse domowe 1.

Wybór lokat do importu

Krok 15: Wybór przelewów między oszczędnościami (transferów) do importu

Na poniższym rysunku znajduje się lista przelewów między oszczędnościami odczytana ze wskazanego pliku, lista przelewów między oszczędnościami z programu Finanse domowe 1.

Wybór przelewów między oszczędnościami (transferów) do importu

Krok 16: Ostatni krok kreatora

Ostatni krok kreatora

Po zaimportowaniu danych należy uruchomić program ponownie.