Jak zakończyć lokatę

Narzędzia pozwalające na obsługę lokat znajdują się na zakładce Oszczędności.
Na zakładce tej znajdziemy funkcjonalności pozwalające na dodanie, edycję i usuwanie lokat jak również na zakończenie, wznowienie czy rozpoczęcie lokaty od nowa.

Lokata bankowa może być zakończona przed upływem terminu lokaty lub na koniec okresu. Jeżeli kończymy lokatę przed upływem terminu końcowego wówczas najczęściej przepadają wszystkie (lub część) odsetki.

Zakończenie lokaty

Ilość dni do zakończenia lokaty wyświetlana jest w tabeli zestawiającej listę lokat.

Aby zakończyć/przerwać wybraną lokatę należy wybrać opcję Zakończ/Przerwij. Funkcjonalność ta dostępną jest w dwóch miejscach.

Przerwanie lokaty potwierdzane jest następującym komunikatem.

Pytanie to pojawią się w sytuacji, gdy okres lokaty nie uległ zakończeniu, gdy lokata kończona jest przed zakładanym terminem,

Gdy lokata zbliża się do końca (do zakończenie pozostał tydzień), gdy została zakończona lub gdy lokata jest po terminie końcowym, wówczas program przypomina o tym użytkownikowi odpowiednim komunikatem.

Powyższy komunikat pojawia się tylko wtedy, gdy podczas dodawania nowej lokaty, zaznaczona jest opcja Powiadom gdy lokata będzie zbliżać się do końca.

Po przerwaniu/zakończeniu lokaty pojawia się okno pozwalające na dodanie zysku z lokaty, zysk z lokaty traktowany jest jako przychód.

Zysk z lokaty traktowany jest jako przychód, zatem aby go dodać należy wskazać tytuł przychodu (wybrać kategorię) np. Zysk z lokaty.

Po dodaniu zysku z lokaty, w programie pojawia się nowy przychód. Kwota przychodu równa jest zyskowi z lokaty, kategoria przychodu odpowiada kategorii wybranej w oknie kończenia lokaty.

Zmianie ulega również aktualny stan oszczędności.

W chwili dodawania lokaty stan oszczędności równał się 11 000zł.

Po dodaniu nowej lokaty środki dostępne na oszczędności zmalały o wielkość lokaty (11 000zł - 10 000zł = 1 000 zł).

Po zakończeniu lokaty, środki dostępne na oszczędności zostały powiększone o wielkość lokaty i o zysk uzyskany na jej zakończenie.

Warto przeczytać:
Dodanie zysku z lokaty do samej lokaty